Strategi: Hvordan angripe materien

I dette avsnittet vil vi gi noen tips til hvordan du kan skaffe deg oversikt over hvordan du kan ta i bruk dataene via SPARQL-spørringer. Vi anbefaler følgende strategi:

  1. Skaff deg oversikt med "utforskende SPARQL-spørringer"
  2. Bruke det du har lært i pkt. 1 til å grave dypere

1: Skaff deg oversikt med "utforskende SPARQL-spørringer"

I dette punktet vil vi vise hvordan du kan skaffe deg oversikt over

  1. hvilke typer som finnes i datagrunnlaget
  2. hvilke egenskaper som finnes

Hvilke typer finnes i datagrunnlaget?

Kjør følgende spørring i SPARQL-grensesnittet i Grep (kopier spørringen nedenfor og lim inn i "spørre-feltet" til [endepunktet]

(http://data.udir.no/kl06/sparql)).

PREFIX ontologi: <http://psi.udir.no/ontologi/kl06/> SELECT DISTINCT ?type WHERE { ?s ontologi:grep-type ?type }

Legg merke til linje 1: PREFIX ontologi: <http://psi.udir.no/ontologi/kl06/>. Denne er med, for at vi skal slippe å skrive hele URLen i f.eks linje 4, men heller skrive ontologi:grep-type. Med andre ord - på linje 4 står det egentlig: ?s <http://psi.udir.no/ontologi/kl06/grep-type> ?type. Oversatt til menneskespråk: "Gi meg subjekt (kalt "?s") der predikatet er "grep-type", og gi det navnet "type" i tebellen/resultatet".

Legg også merke til semantikken i RDF og SPARQL-spørringer. Et statement, en graf eller en spørring består av tripler med følgende syntaks: Subjekt, Predikat, Objekt (?s ?p ?o).

Spørringen over gir følgende resultat (ved valg av HTML som resultat-format):

type
http://psi.udir.no/ontologi/kl06/fagkode
http://psi.udir.no/ontologi/kl06/status
http://psi.udir.no/ontologi/kl06/laereplan
http://psi.udir.no/ontologi/kl06/fagkategori
http://psi.udir.no/ontologi/kl06/fagomraade
http://psi.udir.no/ontologi/kl06/opplaeringsfag
http://psi.udir.no/ontologi/kl06/utdanningsprogram
http://psi.udir.no/ontologi/kl06/programomraade
http://psi.udir.no/ontologi/kl06/merknad
http://psi.udir.no/ontologi/kl06/opplaeringsnivaa
http://psi.udir.no/ontologi/kl06/aarstrinn
http://psi.udir.no/ontologi/kl06/spraak
http://psi.udir.no/ontologi/kl06/fagtype
http://psi.udir.no/ontologi/kl06/merkelapp
http://psi.udir.no/ontologi/kl06/kompetansemaal
http://psi.udir.no/ontologi/kl06/hovedomraade
http://psi.udir.no/ontologi/kl06/kompetansemaalsett
http://psi.udir.no/ontologi/kl06/programfag

Spørringen lister opp alle elementer som er "grep-type" i databasen.

Vi kan også spørre om alle egenskaper/properties i databasen:

SELECT DISTINCT ?property WHERE { ?s ?property ?o . }
...men det hjelper oss kanskje ikke til å finne ut hvilke egenskaper en bestemt type har. Men det gjør følgende spørring, som lister opp alle egenskapene til typen *kompetansemaal*:
PREFIX ontologi:<http://psi.udir.no/ontologi/kl06/> SELECT DISTINCT ?egenskap WHERE { ?s a ontologi:kompetansemaal ; ?egenskap ?o . }
som gir følgende resultat: | **egenskap** | | -- | | http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#type | | http://psi.udir.no/ontologi/kl06/grep-type | | http://psi.udir.no/ontologi/kl06/id | | http://psi.udir.no/ontologi/kl06/kode | | http://psi.udir.no/ontologi/kl06/sist-endret | | http://psi.udir.no/ontologi/kl06/status | | http://psi.udir.no/ontologi/kl06/tittel | | http://psi.udir.no/ontologi/kl06/uri | | http://psi.udir.no/ontologi/kl06/url-data | | http://psi.udir.no/ontologi/kl06/reversert/har-kompetansemaal | Legg spesielt merke til den siste egenskapen i tabellen over. Her har vi en URL som avviker fra ontologien ved å tilføye "/reversert". Denne peker tilbake til en type som har en egenskap som heter "har-kompetansemaal". Hvis vi i ontologien slår opp http://psi.udir.no/ontologi/Kl06/har-kompetansemaal (uten "/reversert"), ser vi at det dreier seg om typen "kompetansemaalsett". Kompetansemålsett består altså av kompetansemål. Vi har lagt på /reversert-koblingen for at det skal være mulig å gå bakover fra kompetansemål til kompetansemålsett der det ikke eksplisitt er med i modellen. ## 2: Bruke det du har lært i pkt. 1 til å grave dypere Videre kan en gå fra kompetansemålsett til hovedområde (typen "hovedomraade"), og videre il læreplan ("laereplan"), osv. På den måten kan en bygge opp spørringer for å hente ut informasjon fra databasen. For eksempel kan det være en utfordring å "finne veien" til læreplanen, fra en gitt fagkode direkte. Denne spørringen gir svaret (vi må gå via opplæringsfag og kompetansemålsett):
PREFIX data: <http://psi.udir.no/kl06/> PREFIX ontologi: <http://psi.udir.no/ontologi/kl06/> SELECT ?fagkodetittel ?zkode ?ztittel ?kms ?lp ?lptittel WHERE { data:NOR0214 ontologi:tittel ?fagkodetittel ; ontologi:har-opplaeringsfag ?zkode FILTER (lang(?fagkodetittel) = '') . ?kms ontologi:har-etter-fag ?zkode . ?zkode ontologi:tittel ?ztittel. FILTER (lang(?ztittel) = '') . ?zkode ontologi:status ?zstatus FILTER regex(?zstatus, "publisert") . ?kmslp ontologi:har-kompetansemaalsett ?kms ; ontologi:status ?status FILTER regex(?status, "publisert") . ?lp ontologi:uri ?kmslp . ?lp ontologi:tittel ?lptittel FILTER (lang(?lptittel) = '') . }

Nedenfor følger en gjengivelse av spørringen over, denne gangen med kommentarer og forklaringer:

lnr. spørring kommentar
1 PREFIX data: <http://psi.udir.no/kl06/> for at vi skal kunne skrive data:NOR0214 i stedet for <http://psi.udir.no/kl06/NOR0214> i linje 5
2 PREFIX ontologi: <http://psi.udir.no/ontologi/kl06/> for at vi f.eks skal kunne skrive data:NOR0214 i stedet for <http://psi.udir.no/ontologi/har-opplaeringsfag> i linje 6
3 SELECT ?fagkodetittel ?zkode ?ztittel ?kms ?lp ?lpittel WHERE { SELECT: Se w3.org; ?[variabelnavn]: Noen av variablene trenger en forklaring: ?zkode; opplæringsfag har koder med "Z", f.eks "NOR1Z56"; ?kms: kompetansemålsett (kode som begynner med "KMS"); ?lp: læreplan; ?lptittel: læreplantittel
4 ekstra linje for oversiktens skyld
5 data:NOR0214 ontologi:tittel ?fagkodetittel ; "finn verdien tittel for (fagkoden) NOR0214, og kall den ?fagkodetittel i denne spørringen"
6 ontologi:har-opplaeringsfag ?zkode "fortsatt for NOR0214 - slå opp verdien for har-opplaeringsfag" og kall denne ?zkode heretter
7 FILTER (lang(?fagkodetittel) = '') . "list kun opp resultater der ?fagkodetittel har tom språkstreng" (Alle språkversjonerte elementer i Grep har også en versjon der språket ikke er fylt ut, det er dette som er "default"-verdien, innholdet er på det språket elementet er "fastsatt" på). Hvis du for eksempel ønsker å filtrere på bokmål, skriver du FILTER (lang(?fagkodetittel) = '@nob') .
8 ekstra linje for oversiktens skyld
9 ?kms ontologi:har-etter-fag ?zkode . Her setter vi en ny variabel opp som subjekt i uttrykket: ?kms - "kompetansemålsett". Her er vi ute etter kompetansemålsettene som har hvilke opplæringsfag (?zkode) via predikatet ontologi:har-etter-fag
10 ?zkode ontologi:tittel ?ztittel . Vi får også med oss opplæringsfagets tittel...
11 FILTER (lang(?ztittel) = '') . og filtrerer på opplærongsfagets default-verdi (se forklaring i linje 7)
12 ekstra linje for oversiktens skyld
13 ?zkode ontologi:status ?zstatus Vi vil bare ha publiserte opplæringsfag (ikke utgåtte eller ugyldige, så vi henter fram opplæringsfagets status-verdi...
14 FILTER regex(?zstatus, "publisert") . og bruker regex-funksjonen til å filtrere på ordet "publisert"
15 ekstra linje for oversiktens skyld
16 ?kmslp ontologi:har-kompetansemaalsett ?kms ; Vi driller videre med utgangspunkt i ?kms: "Gi meg den læreplanen det kompetansemålsettet vi har funnet via ?kms i linje 9. (vi kan kalle denne "?kmslp" for å minne oss om at vi fant læreplanen (lp) via kompetansemålsettet (kms),
17 ontologi:status ?status ...og vi vil kun ha læreplaner...
18 FILTER regex(?status, "publisert") . ...som er publisert.
19 ekstra linje for oversiktens skyld
20 ?lp ontologi:uri ?kmslp . Her er vi ute etter uri-verdien til den aktuelle læreplanen (som vi heretter kaller ?lp,
21 ekstra linje for oversiktens skyld
22 ?lp ontologi:tittel ?lptittel ...for videre å få fram tittelen
23 FILTER (lang(?lptittel) = '') . ...og det bare på "default"-språket
24 } slutt på spørringen

... og her er resultatet:

fagkodetittel zkode ztittel kms lp lptittel
Norsk hovedmål 10. årstrinn, skriftlig http://psi.udir.no/ kl06/NOR1Z56 Norsk 10. årstrinn http://psi.udir.no/ kl06/KMS946 http://psi.udir.no/ kl06/NOR1-05 Læreplan i norsk

results matching ""

    No results matching ""