Uthenting av alle data

I en del tilfeller er man interessert i å hente ut alt av data fra KL06 og plassere disse i sin egen datakilde. Man kan da traverse de elementene man er interesserte i og trekke ut relevant informasjon.

C#

SOAP

public async Task HentAlleLæreplaner()
    {
      var client = new GrepSoapClient(); 
      var læreplaner = await client.FinnPlanerAsync(null); // Null som argument gir tilbake alle
      foreach (var laereplansoekeresultat in læreplaner.treff)
      {
        var læreplan =
          client.HentPlanFraKode(new hentlaereplanfrakoderequest {Kode = laereplansoekeresultat.kode});
        Debug.WriteLine(læreplan.kode + " " + læreplan.tittel.First(t => t.spraak == "default").verdi);
      }
    }

Rest

{
      var client = new HttpClient();
      // Bruker autogenererte klasser fra Soap-referanse. Her kan man også bruke egne klasser eller dynamic
      var læreplaner = JsonConvert.DeserializeObject<List<laereplansoekeresultat>>(await client.GetStringAsync("http://data.udir.no/kl06/laereplaner"));
      foreach (var laereplansoekeresultat in læreplaner)
      {
        var læreplan = JsonConvert.DeserializeObject<laereplan>(await client.GetStringAsync(laereplansoekeresultat.urldata));
        Debug.WriteLine(læreplan.kode + " " + læreplan.tittel.First(t => t.spraak == "default").verdi);
      }

Javascript

Soap anbefales ikke som protokoll i javascript da REST/JSON-formatet er enklere å behandle

Rest

Dette eksempelet bruker JQuery.

var hent = function(endepunkt) {
    return $.get(endepunkt).then(
      function(res) {
         return res;
      }
    );
  };

  var hentLæreplanliste = function() {
    return hent('http://data.udir.no/kl06/laereplaner');
  };


  var traverserLæreplaner = function () {
    hentLæreplanliste().then(function(læreplaner) {
      for (var i = 0; i < læreplaner.length; i++) {
        hentSpesifikkLæreplan(læreplaner[i]['url-data']);
      }
    });
  }

  var hentSpesifikkLæreplan = function (url) {
    hent(url).then(function(læreplan) {
      console.log(_.find(læreplan.tittel, function(tittel) {
        return tittel.noekkel == 'default';
      }).verdi);
    }, function(feil) {
      console.log(feil);
    });
  }

results matching ""

  No results matching ""